Zmiany Prawa 2019

Zmiany Prawa 2019


Drukowanie

Zmiany Prawa 2019
Co się zmienia i co jeszcze czeka kierowców?

 

NOWA DEFINICJA MOTOCYKLA

Od 2019 oficjalnie zmieniła się definicja motocykla, uwzględniono w niej zmiany dotyczące rozszerzenia uprawnień dla motocykli trójkołowych.

Do 31.12.2018 punkt miał brzmienie:

45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

Od 1 stycznia 2019:

45) motocykl – pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców.

L5e-trojkolowiec

NOWE UPRAWNIENIA dla kategorii B prawa jazdy – 2019

Do tej pory kierowcy, którzy posiadali prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, mogli poruszać się motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm sześciennych, mocy do 11kW oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Od 22 grudnia 2018 prawo jazdy kategorii B uzyskało dodatkowe uprawnienie i będzie pozwalało także do poruszania się trójkołowym motocyklem o typie homologacji L5e, czyli przykładowo Yamaha Tricity, Piaggio MP3.

 

STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU

strefa czystego transportu

W 2019 roku pojawiać się zaczną strefy czystego transportu mające za cel upowszechnienie w Polsce elektromobilności oraz transportu z  wykorzystaniem  paliw  alternatywnych.  Do  strefy  mogą wjeżdżać  tylko  samochody  elektryczne oraz  zasilane  CNG  lub wodorem.  Kierowcy  samochodów hybrydowych i zasilanych LPG zostaną objęci opłatą za wjazd do strefy w okresie pierwszych 3 lat od utworzenia strefy, ale mogą też mieć totalny zakaz wjazdu co zależy od lokalnych władz. Pozostałe pojazdy nie będą  mogły w ogóle się poruszać po takiej strefie.

 

Strefy w centrach miast

Tego rodzaju STREFY mogą powstawać na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją   budynków   użyteczności   publicznej,   a   jej powołanie leży w kompetencji samorządu. Zgodnie z ustawą ograniczenie  wjazdu  do  strefy  nie  ma  zastosowania  do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami,   posiadaczami   lub   użytkownikami   będą mieszkańcy  strefy.   Samorządy,  w  uchwale  ustanawiającej strefę czystego transportu, mogą również przewidzieć inne, niż ustalone w ustawie, wyłączenia od ograniczenia wjazdu do strefy.

Nalepki na pojazdy oraz bus pasy dla elektryków

W Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 w art.65m. ust.1 pkt.5 określa się, iż do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów, z tym, że Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.

nalepki EE H CNGPonadto od dnia 1 lipca 2018 do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru. Od 2020 roku zamiast nalepki odpowiednie oznaczenie znajdzie się na tablicy rejestracyjnej pojazdu, stąd nalepki stracą wtedy znaczenie.
Nalepkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

 

KRAKÓW Pierwszy w Polsce wprowadził SCT

Strefa  została  wydzielona  w  dzielnicy Kazimierz. Prawo wjazdu do strefy mają mieszkańcy (swoimi dotychczasowymi  pojazdami  bez  żadnych  ograniczeń)  oraz przedsiębiorcy i taksówki (do końca 2025) Poza nimi wjazd będą  miały  jedynie  pojazdy  elektryczne,  napędzane wodorem lub gazem ziemnym CNG. Krakowska Strefa testowo obowiązuje od 4 stycznia przez pół roku. Jak się okazało rozwiązanie to było tak drastycznie ograniczające ruch, że ostatecznie po kilku miesiącach zrezygnowano z powyższego pomysłu i zlikwidowano SCT. Zatem Kraków pierwszy wprowadził i pierwszy usunął.

 

BADANIA TECHNICZNE PO NOWEMU (pomysł) 

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację kodeksu drogowego, a jedną z zapisanych zmian ma być wprowadzenie opłaty jakościowej mającej zapewnić funkcjonowanie nowego systemu poprawy jakości badań technicznych pojazdów. Opłata w wysokości około 3-4 złotych pobierana będzie od właściciela lub posiadacza pojazdu za każde badanie techniczne przeprowadzane na stacji kontroli pojazdów. Opłata będzie odprowadzana na rachunek Transportowego Dozoru Technicznego. Opłata ma być wprowadzona do końca 2020 roku.

Badanie po terminie będzie droższe o 60%

Jeśli badanie zostanie wykonane 45 dni po terminie to opłata będzie wyższa o 60% od ceny podstawowego badania technicznego. Dodatkowo dla nadgorliwych zostanie wprowadzona możliwość wcześniejszego odbycia badania technicznego do 30 dni przed terminem wygaśnięcia obowiązującego, a jego odbycie ma nie wpływać na wcześniejszą datę wygaśnięcia kolejnego badania.

KONTROLA filtrów DPF i GPF

Podczas badania będzie również sprawdzane w pojazdach, w których specyfikacja homologacyjna przewidywała, obowiązek wyposażenia ich w filtr cząstek stałych – tzw. DPF (w dieslach) lub GPF (w benzyniakach) czy jest on sprawny. W praktyce będzie to dotyczyć pojazdów spełniających normę Euro 5, Euro 6 oraz wyższą.

Monitoring na stacji diagnostycznej

Zgodnie z projektem diagnosta będzie musiał utrwalać każde badanie techniczne za pomocą monitoringu lub wykonywać zdjęcia pojazdu który jest badany. Dodatkowo przez pół roku diagnosta będzie musiał przetrzymywać wydruki z komputerowego badania dotyczącego spalin, czy sprawności układu zawieszenia oraz hamulcowego.
To wszystko ma zapobiec oszustwom polegającym na przymykaniu oka na usterki lub badaniu pojazdów bez ich obecności, czyli na sam dowód rejestracyjny.

Nowe stawki za odholowanie pojazdu – 2019

Corocznie Ministerstwo Finansów ogłasza maksymalną wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.  W 2019 roku zapłacimy maksymalnie:
– za usunięcie roweru lub motoroweru 115 zł (za dobę parkingu21 zł)
– za usunięcie motocykla 227 zł (za dobę parkingu 28 zł)
– za usunięcie samochodu osobowego o dmc do 3,5 tony 494 zł (za dobę parkingu 41 zł)
– za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie pomiędzy 3,5-7,5 tony  616 zł (za dobę parkingu 53 zł)

odholowanie-cena

Przy pojazdach w przedziale 7,5-16 ton stawka została określona na 871 zł (za dobę parkingu 77 zł), a powyżej 16 t na 1284 zł (za dobę parkingu 139 zł). Za usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne zapłacimy 1562 zł, a za każdą dobę parkingu 204 zł.

KARY za brak OC w 2019

Od 1 stycznia 2019 wzrosły kary za brak obowiązkowej polisy OC. Posiadacz samochodu osobowego jeżeli spóźni się do 3 dni zapłaci 900 zł, od 4 do 14 dni – 2250 zł, a powyżej 14 dni -4500 zł. Analogicznie posiadacz samochodu ciężarowego, ciągnika samochodowego lub autobusu zapłaci do 3 dni 1350 zł, od 4 do 14 dni – 3375 zł, a powyżej 14 dni – 6750 zł kary.

PRAWO JAZDY bez adresu – od 2019

wzór-prawa-jazdy-2019Już od marca 2019 z dokumentu prawa jazdy zniknie rubryka nr 8 – odnosząca się do adresu zamieszkania. Trybunał Konstytucyjny uznał, że umieszczanie w prawie jazdy adresu jest dodatkowym kłopotem, często generującym dodatkowy koszt jeśli zmieni się adres zamieszkania kierowcy. W założeniu dokument ten ma potwierdzać jedynie uprawnienia do kierowania, a nie miejsce zamieszkania kierowcy.