SUWAK i Tunel – NOWE ZASADY

SUWAK i Tunel – NOWE ZASADY


Drukowanie

WYJAŚNIAMY NOWE ZASADY ZMIANY PASA
Jazda na suwaktunel ratunkowy (korytarz życia)

Od 06 grudnia 2019 – wprowadza się do kodeksu drogowego zasadę jazdy na suwak oraz obowiązek tworzenia w razie zatorów tzw. tunelu ratunkowego dla pojazdów służb ratunkowych. Nowe prawo drogowe ma zwiększyć przepustowość i płynność ruchu (suwak), ale też skrócić dojazd służb do wypadku (tunelem) co przełoży się na skrócenie czasu trwania całej akcji ratowniczej, zwiększy szanse przeżycia ofiar i skróci całość operacji związanej z blokadą odcinka drogi.

2 ważne zmiany prawa drogowego

Jak brzmią nowe przepisy i jak w praktyce stosować się do nowych zasad ruchu prezentujemy poniżej wykorzystując grafikę Ministerstwa Infrastruktury oraz cytując zapisy z Ustawy o zmianie Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 16 października 2019 roku podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 05 listopada 2019 roku i wchodzące z dniem 6 grudnia 2019 w życie!

TUNEL RATUNKOWY (KORYTARZ ŻYCIA)

NOWE BRZMIENIE PRZEPISU
w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu:

„2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1)     na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2)     na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.”;

KOMENTARZ

Najważniejsze do zapamiętania to fakt, iż w przypadku kilku pasów ruchu zawsze – KORYTARZ będzie występować po lewej stronie (tj. pomiędzy lewym pasem ruchu i pasem z nim sąsiadującym). Tym samym kierowca nie będzie musiał się zastanawiać, z której strony nadjedzie pojazd uprzywilejowany.

Nowe przepisy zabraniają wprost pojazdom innym niż uprzywilejowane korzystania z utworzonego korytarza życia za wyjątkiem pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej.

 

tunel-ratunkowy

 

kolejnym nowym przepisem jest..

 

JAZDA NA SUWAK (ZAMEK BŁYSKAWICZNY)

suwak-zamek-drogowy

NOWE BRZMIENIE PRZEPISU
w art. 22:

a)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.”,

b)     po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

 

4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.”.

 

suwak-zasady

KOMENTARZ

Nowe przepisy precyzują sposób zachowania kierowców w szczególnej sytuacji:
+
występowania zatoru na drodze (tzw. znaczne zmniejszenie prędkości)
+ B przy jednoczesnym byciu bezpośrednio przed miejscem zanikaniu pasa lub występującej przeszkodzie

Zgodnie art. 22 ust. 4a i 4b  w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z kilkoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie ma możliwości kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu nie będzie miał (jak dotychczas) obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu na który zamierza wjechać, ale … nadal nie ma pierwszeństwa!

Przepis art. 22 ust. 4a wskazują, że w takiej wyjątkowej sytuacji drogowej (A+B) kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu (mającym kontynuację) jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na pas sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

umożliwienie zmiany pasa – nie oznacza pierwszeństwa

Przywołany wyżej przepis należy czytać zgodnie z intencją ustawodawcy, który miał na celu przede wszystkim zapewnienie większej płynności ruchu na całym przekroju (szerokości) jezdni. Tym samym należy uznać, że kierujący pojazdem znajdujący się na pasie, na którym z różnych względów (zanikanie, przeszkoda) nie można kontynuować jazdy, jest w uprzywilejowanej sytuacji i powinien zostać „wpuszczony” przez kierującego jadącego sąsiednim pasem na pas ruchu, na którym kontynuowanie jazdy jest możliwe. Jednocześnie należy wskazać, że dla stosowania nowej zasady (art. 22 ust. 4a i 4b ustawy — Prawo o ruchu drogowym) muszą zaistnieć jednocześnie dwa warunki (A+B):

  • (A) po pierwsze, MUSI BYĆ ZATOR – czyli występować znaczne zmniejszenie prędkościa więc zazwyczaj będzie to spowolnienie „zatorem drogowym”, w którym pojazdy stoją lub poruszają się z niewielką prędkością. Przyczyną zatoru drogowego może być zarówno duże natężenie ruchu, jak również kolizja, bądź awaria pojazdu, itp.,

    Warto podkreślić, że zasada „jazdy na suwak” nie znajduje zastosowania w przypadku istotnego zmniejszenia prędkości pojazdów względem prędkości dopuszczalnej, gdy ta zmniejszona prędkość będzie nadal wyższa, niż w przypadku zatoru drogowego (np. przypadek spowolnienia ruchu z 90 km/h do 40 km/h). Co istotne, zasada „jazdy na suwak” nie będzie miała zastosowania również w przypadku dojeżdżania do końca pasa włączania (np. na autostradzie) lub do końca BUS-pasa gdzie pojazdy wjeżdżają z lewej lub prawej na kończący się BUS-PAS , jeżeli nie występuje zator drogowy.

  • (B) po drugie, MUSISZ DOJECHAĆ DO KOŃCA PASA – tu miejsce wjazdu zostało wyraźnie określone przepisami jako miejsce (końcowy odcinek pasa ruchu) bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu. Chodzi o to, aby uniknąć próby zmiany pasa ruchu jednocześnie przez kilku kierowców w kilku miejscach, co nie sprzyja niewątpliwie płynności ruchu.

Ustawodawca przy zachowaniu powyższych warunków daje  „gwarancję”, że kierowca na pasie ruchu, który się kończy, nie musi szukać wcześniej możliwości zmiany pasa ruchu, ponieważ dojeżdżając do samego końca zostanie płynnie wpuszczony na sąsiedni pas.

jada-na -suwak

*pierwszeństwo – należy tu rozumieć jako pierwszeństwo do zmiany pasa, a nie pierwszeństwo bezwzględne

Stosowanie naprzemiennej zasady, gdzie każda para pojazdów po dojechaniu do miejsca zanikania pasa przepuści się (1/1) czyli KAŻDY POJAZD WPUŚCI TYLKO JEDEN PRZED SIEBIE zapewni równomierne kontynuowanie jazdy kierowcom. Musicie pamiętać , że nowe przepisy stanowią nie zalecenia, ale już wprost regulują jakie obowiązki spoczywają na kierujących pojazdami. Nie można jednak zapominać o tym, że kierujący zmieniający pas ruchu w takiej sytuacji nie został zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności (art. 22 ust. 1 ustawy), dlatego też uwzględniając różne okoliczności, manewr zmiany pasa ruchu powinien być wykonany z zachowaniem warunków bezpieczeństwa (czyli nie można bez upewniania się i na tzw. „dzidę” zmieniać nawet jak się jest przekonanym o swoim pierwszeństwie)

ZALECANA ZASADA RUCHU – stała się już obowiązkowa!

Jeszcze niedawno była to tylko tzw. zalecana zasad ruchu, a teraz jest to już obowiązujący nowy przepis kodeksu drogowego i kierujący muszą się stosować do nowych zasad wszędzie tam gdzie występować będą zwężenia (zanikanie pasa) lub utrudnienia na pasie ruchu. Przepisy obowiązują wszędzie w takich miejscach i nie będzie już musiało być znaków o tzw. zalecanej zasadzie.

zalecana-zasada

Tych znaków już nie będzie musiało być! Ta zasada jest już obowiązkowa, a nie tylko zalecana. Pamiętaj o dojeżdżaniu do końca pasa!

 

Opracowano przez AutoAkademia.pl

Źródła :
– Dziennik Ustaw
– RCL
– portal Policja.pl