Jak napisać odwołanie?

Jak napisać odwołanie?


Drukowanie

Jak napisać odwołanie po niezdanym egzaminie prawa jady?

Skarga na egzaminatora, czy tylko odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy?

Czy można podważyć decyzję egzaminatora?

Tak, ale zanim to zrobisz należy sprawę kilka razy przemyśleć. Warto wiedzieć, iż prawie 70 % zdających egzaminy państwowe na prawo jazdy nie zalicza ich za pierwszym razem. Wiele osób zmaga się kilkukrotnie zanim osiągnie sukces, a przeszkodą najczęściej bywa stres.

To właśnie w stresie popełniamy błędy i co najgorsze możemy nie pamiętać dokładnie sytuacji w jakiej do tego doszło. W emocjach jesteśmy rozwścieczeni  i nie zawsze myślimy racjonalnie. Dlatego zanim wystąpisz oficjalnie ze skargą sprawdź „na chłodno” jakie masz szanse powodzenia.

Upewnij się, czy masz rację..

Warto zawsze zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze opowiedz o swoich wątpliwościach komuś kompetentnemu, najlepiej swojemu instruktorowi, który powinien znać Twoje słabe strony i w pierwszej chwili w miarę obiektywnie ocenić słuszność Twoich racji.
Po drugie. Jeśli sprawa dotyczy oznakowania lub sytuacji drogowej, to pojedź tam razem z kimś kompetentnym i raz jeszcze opowiedz dokładnie o tym co się stało i dlaczego uważasz, że egzaminator popełnił błąd. Jeśli Twoje racje zostaną potwierdzone, to działaj dalej!

Warto w tym miejscu podkreślić, że niezdanie egzaminu z powodów oczywistych takich jak nieustąpienie pierwszeństwa, zamiar wjazdu „pod prąd”, przejechanie na żółtym świetle, czy brak umiejętności zaparkowania pojazdu powinno „wybić  Nam z głowy” składanie jakiejkolwiek skargi w tym przedmiocie.

Natomiast jeżeli  wszystkie elementy egzaminu zostały wykonane poprawnie i mamy na to dowód w postaci protokołu egzaminatora, ale wynik jest negatywny z uwagi na przykładowo „jazdę nie ekologiczną” lub „mało dynamiczną”  i do tego egzaminator był niegrzeczny, wyrażał się niekulturalnie, prawił uwagi na temat Twoich słabych umiejętności, oceniał z góry Ciebie lub szkołę, czy instruktora np. „Kto Panią tu przysłał”, „gdzie tak źle uczą” … i tym podobne – to wręcz należy skargę napisać.
Pamiętaj, że nawet jeśli Twoje nerwy spowodowały fatalną lawinę porażających błędów, egzaminatorowi nie wolno Ciebie obrażać. Każdy zasługuje na szacunek i konstruktywną krytykę.

Jeżeli podczas postępowania wyjaśniającego skargę Twoje racje zyskają potwierdzenie – będziesz mieć prawo do ponownego zdawania egzaminu – oczywiście bez żadnych dodatkowych opłat.

wzór-skargi-na-egzamin-prawa-jazdy

Skarga w świetle przepisów

Każdy obywatel zagwarantowane w Konstytucji prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Jeżeli chodzi o sam egzamin na prawo jazdy, to sprawę wnoszenia skargi reguluje art. 68 Ustawy o Kierujących określając termin w jakim należy skargę złożyć oraz właściwość jej rozpatrywania.
Dalej o skardze traktuje jeszcze przepis Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r.  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach w paragrafie 7 wskazując  możliwości odtwarzania materiału filmowego z egzaminu oraz art. 54 ust.4 Ustawy o Kierujących.
Skargę na przebieg egzaminu lub zachowanie egzaminatora wnosi się w poniższym trybie.

Skarga na egzaminatora, czy tylko odwołanie od wyniku egzaminu?

To bardzo ważne, żeby wiedzieć o czym się chce napisać. Jeżeli chcesz poskarżyć się na zachowanie egzaminatora, ale co do samego wyniku nie masz zastrzeżeń to wystarczy napisać tylko do przełożonego pismo zatytułowane „Skarga na zachowanie egzaminatora”. Tu wystarczy złożyć pismo w sekretariacie WORD (MORD, PORD). Skarżyć można się głównie na niekulturalne zachowanie, personalne i niegrzeczne uwagi egzaminatora, czy też np. prowadzenie w czasie egzaminu przez egzaminatora prywatnych rozmów przez telefon co mogło rozpraszać zdającego albo np. włączone radio w samochodzie, czy też palenie tytoniu przez egzaminującego. Jeśli jednak egzaminator zachowywał się kulturalnie, a złości Cię jedynie wynik to zastanów się trzy razy zanim pisząc skargę skrzywdzisz dobrą reputację takiej osoby. Pamiętaj też, żeby nigdy nie zmyślać i nie kłamać bo wszystko się nagrywa. Skargę możesz także napisać w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, ale kiedy uważasz że zachowanie egzaminatora mimo, iż zaliczył Ci egzamin było naganne. Na placach egzaminacyjnych są zazwyczaj kamery z których można w razie poważnego problemu odtwarzać nagranie. Skarga o ile jest w Twoim przekonaniu zasadna powinna być napisana bez zbędnej zwłoki, ale tu dobra rada.. po przynajmniej dwóch dniach które pozwolą Ci ochłonąć.

odwołanie-od-egzaminu

Jak skutecznie odwołać się  od wyniku egzaminu na prawo jazdy?

  1. Odwołanie powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia egzaminu (bez względu na Święta i weekendy) do dyrektora WORD (MORD) w którym zdawany był egzamin na prawo jazdy – osobiście lub listem poleconym.
  1. Odwołanie (skarga) powinno być sporządzone na piśmie i zawierać szczegółowy opis zakwestionowanej sytuacji egzaminacyjnej, czy zachowania egzaminatora.
    Pismo musi też zawierać uzasadnienie dlaczego nie zgadzasz się z wynikiem egzaminu.
  1. Odwołanie powinno być sporządzone w trzech kopiach. Jedna dla Ciebie, druga dla dyrektora ośrodka egzaminacyjnego, a trzecia dla właściwego Urzędu Marszałkowskiego, który będzie tę skargę rozpatrywać.

 

Co dzieje się dalej?

Otrzymane od Ciebie pismo dyrektor WORD musi przesłać  do Urzędu Marszałkowskiego w ciągu 7 dni. W ten sposób rozpoczyna się właśnie postępowanie wyjaśniające, które może potrwać aż do 30 dni roboczych. W czasie postępowania przeglądane jest  nagranie video z przebiegu egzaminu pochodzące z kamery zamontowanej w samochodzie egzaminacyjnym. Możesz w swoim piśmie poprosić o możliwość zapoznania się z tym nagraniem video.  O wyniku postępowania zostaniesz poinformowany również pisemnie.

Od przedstawionego powyżej postępowania skargowego należy jeszcze odróżnić postępowanie odwoławcze, służące do weryfikowania prawidłowości indywidualnych aktów administracyjnych (decyzji lub postanowień) wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Środki zaskarżenia od takich rozstrzygnięć kieruje się dalej do organów wyższego stopnia, którymi z zasady są samorządowe kolegia odwoławcze. Na otrzymanej decyzji z wynikiem postępowania znajdziesz informacje o ewentualnej dalszej drodze odwoławczej.

WZÓR skargi – odwołania od wyniku egzaminu na prawo jazdy

W piśmie musisz koniecznie umieścić:
– Twoje dane (osoby egzaminowanej)
– data sporządzenia skargi
– dane Urzędu Marszałkowskiego jako adresata
– dane WORD jako pośrednika w sprawie wniesienia skargi
– opis zdarzenia
– ewentualne żądanie zapoznania z materiałem video z egzaminu
– wyraźny podpis sporządzającego skargę

skarga-na-wynik-egzaminu-prawa-jazdy-wzor – POBIERZ (PDF)
skarga-na-wynik-egzaminu-prawa-jazdy-wzor – POBIERZ (Word)