Nowe prawo drogowe

Nowe prawo drogowe


Drukowanie

Zmiany prawa drogowego w 2021
Nowe przepisy o pieszych i pierwszeństwie

Od 01 czerwca 2021 – nowe obowiązki kierowców i pieszych

piesi-bez-telefonu
Sejm przegłosował w dniu 21 stycznia 2021 roku nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany poparło 423. posłów, zatem opozycja także wspierała ponad podziałami poniższe zmiany w kodeksie drogowym. Zaplanowano, iż ustawa będzie obowiązywała od dnia 01 czerwca 2021 roku.

Co się zmienia w przepisach drogowych 2021?

Zmiany to przede wszystkim ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, dalej zwiększenie ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych oraz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego i zakaz używania przez pieszych urządzeń elektronicznych mogących odwrócić Ich uwagę. Zmiany obejmują też uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Porównanie starych przepisów z nowymi – co się zmienia?

piesi-przepisy-2021
Zmiany w Ustawie prawo o Ruchu Drogowym – dotyczą kilku artykułów. Poniżej materiał porównawczy jaki udało nam się przygotować dla lepszego zrozumienia istoty zmiany i zamysłu Ustawodawcy.

(zmiany zaznaczamy pogrubioną kursywą) – obowiązują od 01 czerwca 2021

 

Art. 13. Zasady przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

„1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”

„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

Pojawia się sformułowanie „wchodzący na..” – ma pierwszeństwo. Wcześniej pieszy miał pierwszeństwo tylko kiedy już szedł po przejściu. a teraz będzie miał już na nie wchodząc! Oczywiście musi podobnie jak kierowca zachować szczególną uwagę nazywaną tu ostrożnością oraz upewnić się czy może wejść, żeby nie wtargnąć bezpośrednio pod pojazd, co nadal będzie kwestią sporną. Pieszy nadal nie będzie miał wchodząc pierwszeństwa przed tramwajem. Należy wchodzić, nie wolno wbiegać! Myślę, że zamysł jest jasny i zmusi obie strony do większej uwagi.

Art. 14. Zabronione zachowania pieszego

Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych
albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych; 
Dodano tu punkt 8, który zabrania wprost korzystania pieszym z telefonów i innych urządzeń typu np. tablety, zegarki,  a nawet słuchawki mogące powodować że mają ograniczone możliwości obserwacji rejonu przejścia. O tym w praktyce kiedy już dojdzie do wypadku będzie zapewne decydował biegły sądowy powołany do oceny w jakim stopniu dane urządzenie mogło ograniczyć możliwość zauważenia pojazdu. Zapewne będzie  to tylko pomocny przy wtargnięciu pod koła pojazdu w sposób nagły i nie do przewidzenia dla kierowcy.

Art. 19. Prędkość bezpieczna, bezpieczny odstęp

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.
3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.
Dodano tu ustęp 3a – który w sposób prosty reguluje odstęp od pojazdu poprzedzającego. Wyliczenie odstępu jest oczywiste i wynika z przepisu. Jeśli jedziesz prędkością 100 km/h to Twój odstęp ma wynosić 50 metrów (połowę prędkości) , jeśli jedziesz 140 km/h, to odstęp ma wynosić 70 metrów. Niby to proste, ale jak to sprawdzi Policja?
U naszych zachodnich sąsiadów takie przepisy obowiązują już od dawna. Policja i inne służby sprawdzają to dalmierzami laserowymi z wiaduktów lub nawet z poziomu drogi. Tak tak .. tymi samymi którymi mierzą prędkość, gdyż te urządzenia mają takie funkcje w lepszych wersjach wyposażenia. Ktoś jeszcze może zarzucić, że przy 140 km/h odstęp 70 metrów nie wystarczy na wyhamowanie. Racja, na wyhamowanie nie, ale przecież pojazd przed nami też się porusza, zatem nie jest stałą przeszkodą i 70 metrów na zauważenie że zaczyna hamować zazwyczaj pomoże się z nim nie zderzyć.

Art. 20. Prędkości dopuszczalne w ruchu drogowym

1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00-23:00
wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00-5:00
wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym  
    wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
1a. uchylony
Uchyla się ustęp 1a, natomiast w pierwszym usuwa określone godziny, zatem prędkość 50 km/h obowiązuje całą dobę. Polska była jedynym krajem w UE, gdzie prędkość była uzależniona z Ustawy od pory dnia. W praktyce w dużych miastach ruch na ulicach włącznie z ilością pieszych szczególnie latem nigdy nie maleje do zera, zawsze są jacyś piesi, a w nocy często pijani. Przepis zatem był koniecznością dla uspokojenia ruchu.

Art. 26. Zachowanie kierującego przed i na przejściu dla pieszych

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście,
z zastrzeżeniem ust. 1a
1a. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu. 

Tu na pierwszy rzut oka w obu wersjach – starej i nowej – kierujący zbliżając się do przejścia musi zachować szczególną ostrożność , ale .. w nowej musi ustąpić wchodzącemu na przejście! Nie musi tego robić tylko kierujący tramwajem! To niewielka zmiana w treści przepisu, ale bardzo znacząca w praktyce! Zdecydowano, że tramwaj należy wyłączyć z tego obowiązku, gdyż droga hamowania jest na tyle długa, iż motorniczy nawet gdyby rozpoczął gwałtowne hamowanie po zauważeniu pieszego to i tak mógłby w praktyce zatrzymać się daleko za przejściem. Stąd tu pieszy musi podobnie jak kierowca wiedzieć, że pojazdy szynowe prawie zawsze trzeba przepuszczać! Chyba to w miarę proste i zrozumiałe.

opracował 
Piotr Leńczowski 
wykładowca PoRD, 
instruktor techniki jazdy,