Okres próbny kierowców

Okres próbny kierowców


Drukowanie

Okres próbny kierowców tak, ale ..
póki co bez szkoleń dodatkowych

nauka-jazdy-po-autostradzie

4 czerwca 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957) Jej zapisy dotyczą etapowego uruchamiania poszczególnych modułów systemu informatycznego „CEPIK 2.0”, co w praktyce będzie uzależnione od wdrażania rozwiązań technicznych zapewniających funkcjonowanie tych modułów i tym samym funkcjonowanie nowego prawa. Nie jest to jednak jednoznaczne z wejściem w życie zmian z Zielonym Listkiem (więcej o zmianach tu..)  oraz obowiązkowymi szkoleniami na płytach poślizgowych (więcej o tych kursach tu)

DOKUMENTY OC i DOWÓD REJESTRACYJNY – w szufladzie

Jednym z przyjętych rozwiązań będzie zwolnienie użytkowników pojazdów zarejestrowanych w Polsce z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC pojazdu. Wraz z tą zmianą przewidziano odpowiednie regulacje w przepisach dotyczących kontroli dowodów rejestracyjnych oraz ich zatrzymywania, wprowadzając zatrzymanie „wirtualne”. Jednakże dla praktycznego stosowania nowych przepisów niezbędne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających organom kontroli ruchu drogowego bieżące przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o „wirtualnym” zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego oraz jego zwrocie. Te zmiany nastąpią od 01 października 2018 roku.

OC ubezpiecznie
Od 01 października 2018 – nie musisz wozić ze Sobą dokumentów OC i Dowodu Rejestracyjnego

Przepisy te jednak obowiązywać będą tylko w Polsce – kierujących jeżdżących samochodami zarejestrowanymi w Polsce, posiadających wykupione ubezpieczenie na terenie Polski. Obcy obywatele jadący samochodami zarejestrowanymi za granicą muszą mieć przy sobie wszelkie dokumenty, podobnie kiedy polski kierowca wyjedzie za granicę musi mieć przy Sobie komplet oryginalnych dokumentów.

PUNKTY KARNE – póki co bez zmian

punkty-karne

Do czasu wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych Policja na dotychczasowych zasadach będzie prowadzić ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Nadal obowiązuje limit 24 punktów lub 20 punktów dla tzw. młodych kierowców w okresie pierwszego roku posiadania prawa jazdy. Można także nadal zmniejszać liczbę punktów o 6 pkt. dwa razy do roku biorąc udział w płatnym szkoleniu organizowanym przez WORD-y.

MŁODZI KIEROWCY i 2 LATA próby

Podobnie jest z nowymi przepisami dotyczącymi tzw. młodych kierowców. Przewidziane regulacje dotyczące dwuletniego okresu próby, specjalnych ograniczeń prędkości, obowiązku specjalnego oznaczenia pojazdu ZIELONYM LISTKIEM czy dodatkowych szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym które jednak nie zaczną obowiązywać, jak zakładano, od 4 czerwca 2018. Datę wejścia w życie tych przepisów ogłosi Ministerstwo z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Szacuje się, że nastąpi to na przełomie 2020/2021 roku.
Cały rozdział 14 ustawy o kierujących pojazdami poświęcony „okresowi próby” wejdzie w życie, podobnie jak wcześniej wskazane przepisy, po wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technicznych. Termin ich wdrożenia zostanie ogłoszony w stosownym komunikacie Ministra Cyfryzacji. Okres próbny kierowców już jednak obowiązuje od kilku lat i polega na limicie popełnianych wykroczeń przez młodych.

utrata-prawa-jazdy

2 LATA PRÓBNE – obowiązują już od 2015 roku

Od 18 maja 2015 roku zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy PRD prawo jazdy jest zatrzymywane, za pokwitowaniem, w razie m. in.:

Przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, że w okresie 2 lat od dnia wydania  po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

 

3 WYKROCZENIA w 2 LATA = ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY

LISTA WYKROCZEŃ za które można stracić prawo jazdy:

art. 86 § 1.  Spowodowanie zagrożenia BRD na drodze publicznej, strefie zamieszkania i w strefie ruchu;

art. 86 § 2. ( j.w.) – pod wpływem alkoholu;

art. 87 § 1. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (po spożyciu);

art. 92a   Nie stosowanie się do znaku drogowego, sygnału drogowego lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem drogowym przekraczając prędkość o ponad 30 km/h

art. 98   Spowodowanie zagrożenia BRD na drodze niepubliczne;

Jeśli w okresie pierwszych 2 lat posiadania prawa jazdy kierowca będzie trzykrotnie ukarany za wymienione powyżej wykroczenia (np.3 razy kolizja lub 3 razy przekroczenie prędkości o więcej niż 30km/h ponad limit) to policjant zatrzymuje prawo jazdy, a Starosta na tej podstawie wydaje decyzję o utracie  uprawnień.

Póki co jeszcze obowiązują jeszcze stare zasady zdobywania uprawnień, czyli kursy prawa jazdy odbywają się na dotychczasowych przepisach w oczekiwaniu na wprowadzenie zmian w szkoleniu i okresu próbnego z zielonym listkiem wraz z wieloma ograniczeniami.

opracował
Piotr Leńczowski
instruktor i wykładowca Prod